Pravidla užívání

Zde uvedené podmínky užívání internetového portálu antik-hovorka.cz představují smluvní ujednání mezi provozovatelem portálu antik-hovorka.cz a registrovaným návštěvníkem (dále Uživatelem) a jsou pro obě strany závazné.

 

1.      Internetový portál antik-hovorka.cz

1.1. antik-hovorka.cz  je zaměřen na sběratele hodinářských výrobků zhotovených v bývalém Československu respektive v České republice.  Především značky PRIM.

1.2. antik-hovorka.cz je internetový portál, umožňující prodávajícím Uživatelům nabízet položky k prodeji a stanovit podmínky prodeje a kupujícím Uživatelům nabízené položky poptávat a kupovat je. Zároveň je místem pro výměnu názorů a zkušeností se sbíráním předmětů definovaných v bodě 1.1.

1.3. Registrace na www.antik-hovorka.cz je zdarma.

1.4. Vystavení položky na www.antik-hovorka.cz je zdarma.

1.5. Veškeré obchodní aktivity na portálu antik-hovorka.cz jsou veřejné a mohou se jich zúčastnit fyzické osoby starší 18 let za předpokladu, že jsou zaregistrovány a mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. Rovněž se mohou zúčastnit i právnické osoby zapsané v živnostenském, nebo obchodním rejstříku.

1.6. antik-hovorka.cz se neúčastní jakýmkoliv způsobem na uzavírání kupních smluv mezi Uživateli a za tyto nenese žádnou odpovědnost.

1.7. antik-hovorka.cz rovněž neprovádí kontrolu nabízených položek a negarantuje splnění smluv a jiných dohod uzavřených mezi Uživateli.

1.8. antik-hovorka.cz zajišťuje správu a údržbu tohoto prodejního a diskusního místa. Přiměřeně podporuje prodej položek prostřednictvím internetové reklamy a zasílání obchodních sdělení.  Nabídky a obchodní sdělení jsou zasílány e-mailem osobám, které k tomu udělily souhlas v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

1.9. Provozovatelem internetového portálu www.antik-hovorka.cz je Ing. Libor Hovorka, Na Zadomí 1234, 54901 Nové Město nad Metují, IČ: 71730389. Kontaktní email: info@antik-prim.cz

 

2.      Uživatelé internetového portálu antik-hovorka.cz

2.1. Uživatelem internetového portálu antik-hovorka.cz se mohou stát fyzické osoby starší 18 let za předpokladu, že jsou zaregistrovány a mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu a právnické osoby zapsané v živnostenském, nebo obchodním rejstříku.

2.2. Uživatelé nemají žádný právní nárok na užívání portálu antik-hovorka.cz. Provozovatel antik-hovorka.cz si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popřípadě odstoupit od smluvního ujednání se stávajícím Uživatelem, nebo omezit jeho přístup k některým službám.

2.3. Uživatelé, kterým byla portálem antik-hovorka.cz v souladu s těmito podmínkami zrušena registrace, se nemohou zúčastnit obchodních aktivit, přestože splňují podmínky dle čl. 2.1.

 

3.      Registrace

3.1. Podmínkou nabízení položek nebo jejich koupě prostřednictvím antik-hovorka.cz je bezplatná registrace a souhlas s podmínkami užívání internetového portálu antik-hovorka.cz.

3.2. Uživatel, který je fyzickou osobou, je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, plnou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo. V případě registrace právnické osoby je Uživatel povinen rovněž uvést své identifikační číslo (IČ).

3.3. Uživatelé mají trvale přístup ke svým údajům a mohou je měnit, nebo smazat. Uživatelé jsou také oprávněni požádat o své trvalé odstranění z databáze portálu antik-hovorka.cz.

3.4. Registrace se ověřuje pomocí automaticky zasílaného e-mailového potvrzení na e-adresu Uživatele. Registrace, které nejsou takto potvrzeny, jsou nefunkční a neplatné. Potvrzením registrace je uzavřena smlouva mezi provozovatelem portálu antik-hovorka.cz a Uživatelem.

3.5. Provozovatel portálu antik-hovorka.cz si vyhrazuje právo zrušit registraci Uživatele a nepovolit mu registraci novou, nebudou-li aktivity Uživatele v souladu s podmínkami portálu antik-hovorka.cz, budou v rozporu s dobrými mravy nebo jeho aktivity budou poškozovat a obtěžovat samotného provozovatele antik-hovorka.cz či ostatní Uživatele.

 

4.      Bezplatné vystavení položky

4.1. Vystavená položka musí být v souladu se zaměřením portálu antik-hovorka.cz

4.2. Vystavení položky prodávajícího Uživatele je zdarma. Provozovatel portálu antik-hovorka.cz, si za vystavení položky nic neúčtuje.

4.3. Prodávající Uživatel vystavuje položku prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést popis položky a její fotografie, zařazení položky do kategorií, cenu položky, počet prodávaných kusů a preferované platební a dodací podmínky.

4.4. Prodávající Uživatel je povinen informace o svých nabízených položkách uvádět pravdivě.

4.5. Provozovatel portálu antik-hovorka.cz, nenese odpovědnost za obsah popisu položek.

4.6. Je zakázáno nabízet položky, jejichž nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy. Zakázáno je zejména nabízet položky, ke kterým nemá prodávající právo je prodávat nebo položky, které jsou zastaveny. Dále položky, jejímž prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (nelegální kopie autorských děl, apod.). Dále je zakázáno nabízet výrobky, které obsahují neoriginální díly, pokud to není uvedeno v popisu nabízené položky.

4.7. Je zakázáno nabízet k prodeji výrobky, které obsahují neoriginální díly, nebo díly které do daného výrobku nepatří.

4.8. antik-hovorka.cz, si vyhrazuje právo odstranit vystavené položky, které jsou v bodě 4.7. nadefinovány jako zakázané

4.9. antik-hovorka.cz si vyhrazuje právo odstranit vystavené položky i bez udání důvodu.

 

5.      Cena položky

5.1. Prodávající Uživatel určí prodejní cenu své položky vepsáním do kolonky „cena zboží pro kupujícího“ v elektronickém formuláři na vkládání zboží.

5.2. Vložením prodejní ceny do elektronického formuláře na vkládání zboží se automaticky spočítá cena, kterou prodávající obdrží po odečtení provize pro www.antik-hovorka.cz (více ve čl. 8 Provize za prodej položky) a tato se zobrazí v kolonce „moje prodejní cena“.

 

6.      Nákup položky

6.1. Uživatel vybírá a nakupuje položky od dalších Uživatelů. Internetový portál antik-hovorka.cz, není prodejcem položek a za prodávané položky neručí.

6.2. Uživatel bere na vědomí, že vybrané a následně zakoupené položky mohou pocházet od více než jednoho prodávajícího Uživatele, tedy nemusí být dodány současně a mohou obsahovat více než jeden poplatek za balné a poštovné.

6.3. Odesláním objednávky nakupujícího Uživatele je prodávající Uživatel informován o jeho zájmu nakoupit jím nabízenou položku. Prodávající uživatel má právo objednávku nebo její část odmítnout.

6.4. Potvrdí-li prodávající Uživatel objednávku nebo její část kupujícímu Uživateli, bude tímto potvrzena i konečná celková částka za položku včetně balného a poštovného.

6.5. Položka bude prodávajícím Uživatelem odeslána kupujícímu Uživateli po uhrazení konečné celkové částky za položku včetně balného a poštovného na účet prodávajícího Uživatele (popř. jinak dle platebních podmínek prodávajícího Uživatele).

 

7.      Prodej položky

7.1. Prodávající uživatel je informován o zájmu o svou položku ze strany kupujícího Uživatele na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci a dále v osobním menu: Můj obchod/Nové objednávky

7.2. Pro prodávajícího Uživatele není objednávka závazná, může objednávku, nebo její část odmítnout.

7.3. Potvrzením objednávky, nebo její části uzavírá kupující Uživatel a prodávající Uživatel kupní smlouvu dle platných zákonů České republiky.

7.4. Prodávající Uživatel se zavazuje položku kupujícímu Uživateli poslat bez zbytečného odkladu ihned po obdržení platby kupujícím Uživatelem.

 

8.      Provize za prodej položky

8.1. Provozovatel portálu antik-hovorka.cz, účtuje provizi za zprostředkování pouze z uskutečněného prodeje a to ve výši x % z konečné prodejní ceny pro kupujícího Uživatele, kterou určuje prodávající Uživatel. Platná hodnota provize je 0%.

8.2. Provizi za zprostředkování je prodávající Uživatel povinen zaplatit provozovateli portálu antik-hovorka.cz, a to na základě měsíčního vyúčtování prodejů Uživatele.

8.3. Uživatel obdrží vždy po ukončení daného měsíce na svou e-mailovou adresu informaci o výši provize, kterou neprodleně potvrdí. Informace o výši provize se dále objeví v osobním menu: Můj obchod/otevřené provize. V případě rozporu výše provize má prodávající Uživatel možnost danou provizi u provozovatele portálu antik-hovorka.cz, reklamovat.

8.4. Potvrzením provize bude prodávajícímu Uživateli automaticky na jeho e-mailovou adresu zaslán daňový doklad ve formě elektronické faktury na provizi za zprostředkování prodeje za daný měsíc.

8.5. Splatnost faktury je 14 dní od nadefinováni výše provize a vyzvání k jejímu schválení, přičemž se za den splatnosti považuje den připsání částky na účet provozovatele portálu antik-hovorka.cz.

8.6. V případě zpožděné platby provize nebo neuhrazení provize je provozovatel portálu antik-hovorka.cz, oprávněn zrušit účet prodávajícího Uživatele a nepovolit jeho opětovnou registraci a ukončit veškeré jeho aktivity na portálu antik-hovorka.cz,.

8.7. Provozovatel portálu antik-hovorka.cz, bude vymáhat nezaplacenou provizi soudní cestou.

 

9.      Všeobecná pravidla a upozornění

9.1. Je zakázáno zveřejňování osobních údajů Uživatele, jako jsou adresa, telefonní číslo, e-mail, web, odkazy na sociální sítě, fotogalerie apod. a to ve všech oblastech portálu antik-hovorka.cz,.

9.2. Je zakázáno zveřejňovat jakoukoliv reklamu ať už formou textu, grafiky nebo internetových odkazů na jiné subjekty vyjma reklamy na podporu portálu antik-hovorka.cz.

9.3. Je zakázáno rozesílání nevyžádané pošty – spamu tzn. zasílání opakované či hromadné reklamní nebo obtěžující informace vnitřní poštou a její umísťování v diskusích a komentářích.

9.4. Fotografie, reklamní slogany a jiné texty, které jsou v prostředí internetu nebo i jinak běžně dostupné, mohou podléhat autorskoprávní a jiné ochraně a prodávající Uživatel je tímto povinen při vkládání jakýchkoliv fotografií či textů nebo jejich úprav prováděných v rámci popisu zboží zajistit souhlas osoby, která je autorem, nabyvatelem nebo vlastníkem práv.

9.5. Za veškeré komentáře, příspěvky a zveřejněné texty Uživatelů na antik-hovorka.cz, nenese provozovatel portálu antik-hovorka.cz, žádnou odpovědnost.

 

10.   Ochrana osobních údajů

Uživatel uděluje provozovateli serveru antik-hovorka.cz souhlas se zpracováním jeho osobních údajů a to jména, příjmení, obchodní firmy, bydliště, případně adresu provozovny, IČ, DIČ a číslo bankovního účtu. Účelem zpracování osobních údajů je výhradně zprostředkování uzavření kupní smlouvy a plnění povinností z ní vyplívajících. S veškerými osobními údaji bude zásadně nakládáno jako s důvěrnými a v souladu s právním řádem České republiky. Zaregistrovaný živatel může kdykoliv své osobní údaje smazat a to i bez vědomí provozovatele portálu.

 

11. Závěrečná ustanovení         

11.1. Provozovatel portálu antik-hovorka.cz, je oprávněn změnit podmínky užívání portálu antik-hovorka.cz a to bez  předchozího upozornění registrovaným Uživatelům.

11.2. Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze Obchodních podmínek pokaždé, když použije portál antik-hovorka.cz. Neakceptuje-li uživatel změny podmínek užívání portálu antik-hovorka.cz, nemá právo užívat portál antik-hovorka.cz

11.3. Provozovatel portálu antik-hovorka.cz, si vyhrazuje právo ukončit okamžitě toto smluvní  ujednání s Uživateli, kteří nedodržují podmínky užívání portálu antik-hovorka.cz, nechtějí řešit problémové situace s ostatními Uživateli nebo s provozovatelem portálu antik-hovorka.cz.  Provozovatel portálu antik-hovorka.cz, si vyhrazuje právo ukončit okamžitě smlouvu s Uživateli i bez udání důvodu.                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Hodiny PRIM Hodiny PRIM Hodiny PRIM
cz en